نظر یک دانشمند درباره انواع میوه خشک مغزها را درگیر کرد!!!

مطالعات مشاهده ای نشان داده است که مصرف میوه خشک ممکن است با بروز سرطان مرتبط باشد با این حال، عوامل مخدوش کننده نتایج را مستعد اختلال می کند.

بنابراین، ما یک مطالعه تصادفی‌سازی مندلیدو نمونه‌ای را برای بررسی رابطه علی بین مصرف میوه‌های خشک و 11 سرطان محل خاص انجام دادیم.

چهل و سه پلیمر تک نوکلئوزیدی با شواهد قوی مطالعه ارتباط ژنوم گسترده که به شدت با مصرف میوه‌های خشک همبستگی دارند، به عنوان متغیرهای ابزاری در این مطالعه استفاده شدند.

مجموعه داده‌های ژنتیکی در سطح خلاصه سرطان‌های محل خاص از کنسرسیوم حفره دهانی  و سرطان اوروفارنکس، کنسرسیوم بین‌المللی سرطان ریه، کنسرسیوم انجمن سرطان پستان کنسرسیوم انجمن سرطان تخمدان سایر محققان به‌دست آمد.

ما علیت بین مصرف میوه خشک آلوچه و 11 سرطان محل خاص را با استفاده از روش‌های وزنی واریانس معکوس و میانگین وزنی تجزیه و تحلیل کردیم.

برای نتایج تجزیه و تحلیل MR، از آزمون Q کوکران برای بررسی ناهمگنی و از اثرات تصادفی ضربی برای ارزیابی بیشتر ناهمگنی استفاده شد.

پلیوتروپی ژن با استفاده از روش رگرسیون مورد آزمایش قرار گرفت علاوه بر این، نتایج اصلی این مطالعه با استفاده از داده‌های آماری خلاصه از پایگاه‌های اطلاعاتی انگلستان و شاخص توده بدنی تنظیم شده سال‌های تحصیل، مصرف میوه‌های تازه و ویتامین C با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره تایید شد.

شواهد حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که هر افزایش مصرف میوه خشک سیب با یک انحراف معیار به طور معنی‌داری با درصد کاهش خطر ابتلا به سرطان حفره دهان درصد کاهش خطر ابتلا به سرطان ریه مرتبط بود.

درصد کاهش خطر ابتلا به سرطان سلول سنگفرشی ریه درصد کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان درصد کاهش خطر ابتلا به سرطان، هیچ اثر قابل توجهی بر روی آدنوکارسینوم ریه سرطان پروستات مشخص شد.

پس از تعدیل تأثیر احتمالی عوامل مخدوش کننده، رابطه علی بین مصرف میوه خشک و سرطان ریه، سرطان ریه سلول سنگفرشی و سرطان سینه  باقی ماند تجزیه و تحلیل حساسیت نشان داد که نتایج ما پایدار و قابل اعتماد بود.

مصرف میوه خشک زردآلو ممکن است اثر محافظتی در برابر برخی از سرطان‌های محل خاص داشته باشد بنابراین، آموزش بهداشت و تنظیم معقول نسبت های غذایی ممکن است به این مشکل کمک کند.

 • منابع:
  1. Association between dried fruit intake and pan
 • تبلیغات: 
  1. قیمت سرامیک صادراتی کمر شکن شد!!
  2. با استفاده از این روش ها ماهی 40 میلیون درآمد کسب کنید!
  3. وجود موجوداتی عجیب و غریب در کره مریخ همه را شگفت زده کرد!
  4. اتفاقی ترسناک که باعث قتل جوان 20 ساله شد!